Vervanging stadswarmteleidingen

Sinds maandag 18 maart 2019 vervangt aannemer Siers in opdracht van Eneco de stadswarmteleidingen in de Lange Nieuwstraat, vanaf de Hamburgerstraat tot aan de Groenestraat ter hoogte van huisnummer 4. De leidingen liggen aan de kant van de huizen met de even huisnummers. De eerste fase van de werkzaamheden wordt voor Koningsdag uitgevoerd. Op maandag 29 april start de tweede fase, die op 26 juli wordt afgerond. De gemeente Utrecht start vervolgens in het najaar met de veelbesproken herinrichting van de Lange Nieuwstraat.

Tijdens de voorlichtingsavond op 7 maart jl. in de Rechtbank hebben medewerkers van Siers, gemeente Utrecht en Eneco aan de hand van foto’s, tekeningen en plattegronden de aanwezige bewoners op de hoogte gesteld van de werkzaamheden, de planning en de uitvoering.

Bewoners moeten met het volgende rekening houden:

 • de desbetreffende woningen, winkels en bedrijven blijven met bruggetjes over de gegraven sleuf bereikbaar;
 • op het plein voor het Catharijneconvent wordt materiaal voor de werkzaamheden opgeslagen;
 • een deel van de straat zal tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer zijn;
 • er wordt naar gestreefd om (geluid) hinder tot een minimum te beperken;
 • levering van warmte en warm water kan voor klanten van Eneco tijdelijk onderbroken worden. Ze worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Voor informatie over de herinrichting van de straat in het najaar zie de gemeentelijke pagina: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/lange-nieuwstraat-opnieuw-inrichten-straat/

Universiteitsmuseum

PUBLIEKSBIJEENKOMST UNIVERSITEITSMUSEUM

Het Universiteitsmuseum organiseert op dinsdag 15 oktober van 17.00 tot 18.30 uur een publieksbijeenkomst over de vernieuwings- en verbouwingsplannen van het museum.

Tijdens deze informatieve bijeenkomst wordt het nieuwe ontwerp  van architectenbureau De Zwarte Hond gepresenteerd en worden de toekomstplannen van het museum uit de doeken gedaan. Meer informatie is te vinden op de website van het museum:

https://www.universiteitsmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/agenda-en-nieuws/agenda/2019/publieksbijeenkomst-vernieuwing  en op de site van DUIC:

https://www.duic.nl/algemeen/nieuwe-plannen-universiteitsmuseum-bekend/

Herinrichting Lange Nieuwstraat

 Definitief IPVE-FO

Burgemeester en wethouders hebben maandag 23 september een brief aan de gemeenteraad gestuurd  waarin het besluit  wordt toegelicht om het definitief IPVE/FO van de herinrichting van de Lange Nieuwe Nieuwstraat vast te stellen. Bijgevoegd zijn een  reactienota en tweekolommenstuk. Daarin wordt een overzicht gegeven van  71 (unieke) opmerkingen die vanaf 17 juni jl. naar aanleiding van het concept IPVE/FO zijn ingestuurd. 

Op enkele punten is het concept IPVE/FO aangepast en op 3 september 2019 is het definitief IPVE/FO vastgesteld door het college. Brief, reactienota en tweekolommenstuk zijn te vinden op de volgende website van de gemeente: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/lange-nieuwstraat-opnieuw-inrichten-straat

De volgende aanpassingen worden daarin genoemd:

 In het nieuwe ontwerp is meer ruimte gemaakt voor fietsparkeren. De zorgen van de omgeving zijn groot over de beschikbare ruimte voor fietsen. Een kleine toename zoals die in het concept werd voorgesteld, was niet voldoende om de parkeerdruk op te lossen.

Ontbrekende terrassen zijn opgenomen in het nieuwe ontwerp.

Er zijn twee nieuwe bomen in het ontwerp gezet naar aanleiding van de breed gedragen wens voor meer groen in de straat. Eén boom naast de Catharijnesteeg en één bij de entree van de Vrouwjuttenhof. Er liggen veel kabels en leidingen in de ondergrond. Het graven van proefsleuven moet uitwijzen of het echt mogelijk is. Daarnaast gaan we samen met eigenaren van panden zoeken naar geschikte plekken voor gevelgroen.

Het instellen van eenrichtingsverkeer voor zwaar verkeer van > 3,5 ton wordt in het verdere ontwerptraject onderzocht naar aanleiding van wensen uit de buurt. De rijbaan is niet breed genoeg om een vrachtauto en een bus elkaar (in tegengestelde) rijdend te laten passeren. Met behulp van passeerplekken is dit in het concept functioneel ontwerp ondervangen. Het instellen van eenrichtingsverkeer voor zwaar verkeer voorkomt dat een bus een vrachtauto tegenkomt. De vrachtwagen hoeft dan niet de stoep op, wat ten goede komt van de veiligheid. Ook kan de ruimte die was gereserveerd voor de passeerplekken anders gebruikt worden, namelijk om extra fietsparkeerplekken te maken. De gevolgen voor het goederenvervoer is beperkt: op basis van verkeerstellingen zullen er gemiddeld 20 zware voertuigen per etmaal een andere route moeten kiezen. We toetsen de voorgestelde aanpassing uiteraard ook aan andere ontwikkelingen in de binnenstad en het lopende onderzoek naar zwaar verkeer op de gracht. Belanghebbenden worden benaderd en het voorstel wordt in het CABU (commissie advieszaken bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht) geagendeerd.

Vrijwilligers buurtfeest

BON zoekt vrijwilligers die mee willen helpen een buurtfeest te organiseren in de herfst. Het is al weer 2 jaar geleden dat er zo’n evenement heeft plaats gehad. Er is een draaiboek. Er zijn mensen met ervaring. Nu nog enthousiastelingen die de klus mee willen uitvoeren. Datum, plaats en thema staan nog niet vast.

Nieuw museumhotel in de Lange Nieuwstraat

Er komt een nieuw museumhotel in de Lange Nieuwstraat. Het nijntje museum staat aan de kant van de Lange Nieuwstraat een flinke uitbreiding te wachten. Het is de bedoeling dat daar een museumhotel komt met maximaal 84 kamers. Hiervoor wordt onder meer een deel van een pand van zorginstelling Altrecht gesloopt. 

Het nijntje museum, dat te maken heeft met groeiende bezoekersaantallen, ijvert al tijden voor uitbreiding. Het museum kan de nieuwbouw realiseren in de binnentuin van zorginstelling Altrecht.

Het museum wil niet alleen een museumhotel bouwen, het wil ook de entree verruimen en er wordt gedacht aan een nijntje theater en een museumrestaurant. Met de aankoop zou het museum twee keer zo groot worden. Met de uitbreiding hoopt het nijntje museum nieuwe doelgroepen te bereiken. De entree van het nijntje museum blijft aan de Agnietenstraat.

Het museumhotel komt te liggen aan de Lange Nieuwstraat. Het pand wordt verder begrensd door het Vrouwjuttenhof en het nijntje museum aan de Agnietenstraat. Uitgangspunt is dat de monumentale gevel van het voormalige Willem Arntszhuis bewaard blijft.

Het museumhotel en de horeca daarin krijgen een nauwe relatie met het Centraal Museum. De 84 hotelkamers worden verdeeld over het monumentale pand aan de Lange Nieuwstraat en over nieuwbouw die op het binnenterrein komt. In de plannen zijn extra parkeervoorzieningen voor fietsers opgenomen.

Nieuw Museumhotel

Er komt een nieuw museumhotel in de Lange Nieuwstraat. Het nijntje museum staat aan de kant van de Lange Nieuwstraat een flinke uitbreiding te wachten. Het is de bedoeling dat daar een museumhotel komt met maximaal 84 kamers. Hiervoor wordt onder meer een deel van een pand van zorginstelling Altrecht gesloopt. 

Het nijntje museum, dat te maken heeft met groeiende bezoekersaantallen, ijvert al tijden voor uitbreiding. Het museum kan de nieuwbouw realiseren in de binnentuin van zorginstelling Altrecht.

Het museum wil niet alleen een museumhotel bouwen, het wil ook de entree verruimen en er wordt gedacht aan een nijntje theater en een museumrestaurant. Met de aankoop zou het museum twee keer zo groot worden. Met de uitbreiding hoopt het nijntje museum nieuwe doelgroepen te bereiken. De entree van het nijntje museum blijft aan de Agnietenstraat.

Het museumhotel komt te liggen aan de Lange Nieuwstraat. Het pand wordt verder begrensd door het Vrouwjuttenhof en het nijntje museum aan de Agnietenstraat. Uitgangspunt is dat de monumentale gevel van het voormalige Willem Arntszhuis bewaard blijft.

Het museumhotel en de horeca daarin krijgen een nauwe relatie met het Centraal Museum. De 84 hotelkamers worden verdeeld over het monumentale pand aan de Lange Nieuwstraat en over nieuwbouw die op het binnenterrein komt. In de plannen zijn extra parkeervoorzieningen voor fietsers opgenomen.

Herinrichtingsplannen Lange Nieuwstraat

De Lange Nieuwstraat en directe omgeving, zoals Wijde Doelen, vormen het hart van het Museumkwartier. Het is bovendien een belangrijke fietsroute naar de binnenstad. Daarom wil de gemeente de straat nog prettiger maken voor bewoners en bezoekers.

Wat gaat er gebeuren?

De Lange Nieuwstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er ontstaat extra ruimte doordat het nieuwe ontwerp uitgaat van 23 autoparkeerplaatsen in plaats van de huidige 42 plaatsen. Dat is mogelijk doordat veel bewoners hun parkeervergunning voor de straat hebben ingeruild voor een parkeervergunning in een garage.

Hoe komt het ontwerp tot stand?

heringerichte Lange Nieuwstraat richting Dom

De heringerichte Korte Nieuwstraat (foto) is inspiratiebron voor de Lange Nieuwstraat. We hebben met verschillende partijen uit de omgeving gesproken om de wensen en eisen voor het ontwerp in kaart te brengen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van bewonersoverleg BON, culturele instellingen, ondernemers, Fietsersbond, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu) en Qbuzz. Met hen hebben we de concepten van het integraal programma van eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) besproken.

Op 11 juni 2018 was er een informatieavond. De input die uit de informatieavond kwam hebben we verwerkt in het conceptontwerp. Daarna is er afstemming met verschillende partijen (waaronder nood- en hulpdiensten) geweest en extra onderzoek naar aanpassing van de verkeerscirculatie.

Nu zijn we zover dat het conceptontwerp (pdf, 6 MB) is vrijgegeven door het college van burgemeester en wethouders voor consultatie. U kunt uw reactie geven van 17 juni tot en met 29 juli.

Reageer op conceptontwerp 

De reacties verzamelen we en verwerken we waar mogelijk in de volgende fase van het ontwerp. Uiteraard krijgt u een terugkoppeling over wat we met uw reactie hebben gedaan. Hierna maken we het ontwerp definitief en bereiden we de uitvoering voor.

Uitgangspunten ontwerp

 • De rijbaan wordt 4,90 meter breed, waardoor meer ruimte is op de stoep.
 • Een klein hoogteverschil met de stoep. Hierdoor is het makkelijker om over te steken.
 • Historische ‘Pyke Koch’-lantaarnpalen. Op de plekken waar geen lantaarnpaal pas, komt verlichting aan de muur. Deze lantaarnpalen zijn laag. Dat heeft als effect dat verkeer langzamer gaat rijden.
 • 23 parkeerplaatsen voor auto’s verdwijnen (dat is mogelijk doordat bewoners hun vergunning voor straatparkeren hebben ingeruild voor een plek in een garage).
 • Parkeren (voor auto en fiets) op de stoep waardoor de inrichting flexibel en toekomstbestendig is.
 • Meerdere parkeerplaatsen krijgen een dubbelgebruik: ook op bepaalde tijden laden en lossen of parkeren voor gehandicapten.
 • Fietsparkeren wordt gefaciliteerd met ‘fietsnietjes’. Daardoor zijn er iets meer plekken om fietsen te parkeren.
 • De stegen en toegangen naar de binnentuinen worden zichtbaar gemaakt door op deze plekken geen obstakels of parkeren te organiseren.
 • Met behulp van verlichting zorgen we dat de stegen ‘s avonds meer opvallen.

Bekijk het conceptontwerp (pdf, 6 MB)
Lees het verslag van de informatieavond, 11 juni 2018 (pdf, 57 kB)
Bekijk de presentatie informatieavond, 11 juni 2018  (pdf, 48 MB) 
Lees het verslag van de klankbordgroep (pdf, 83 kB), 22 februari 2018

Reactie BON op IPVE

BON kan zich goed vinden in de UITGANGSPUNTEN van de herinrichting en de keuze van de materialen die de gemeente voorstelt. Een verzoek is om de stoepranden en rondingen zoveel mogelijk uit te voeren met bestaande of nieuw aan te schaffen hardstenen elementen.

BON bepleit een heroverweging van het principe alle parkeervakken te situeren aan de oostzijde van de LN omdat de bewoners van de panden t.o.v. Museo zowel auto’s voor de deur krijgen als ook op sommige punten een smallere stoepbreedte overhouden. De esthetische keuze om de zichtlijnen in de LN vrij te houden staat op gespannen voet met de belangen van de bewoners tussen de Groenestraat en de Eligenstraat.

BON wil graag betrokken worden bij de keuze en de positionering van de lichtpunten in de straat en op de pleinen. De keuze om alleen lantaarnpalen te plaatsen is te rigide. Op sommige locaties zou gevelverlichting een goed alternatief of welkome aanvulling kunnen zijn. 

BON pleit er voor om na de herinrichting eenrichtingsverkeer voor tenminste vrachtverkeer boven de 3 ton aslast in te voeren. De volgende argumenten voert zij daarvoor aan:

 • Wil de LN zoals de gemeente stelt een straat worden waar de fietsers welkom zijn dan moet er voldoende ruimte voor het fietsverkeer zijn. Bij elkaar passerende personenauto’s is de ruimte al krap, laat staan als er vrachtverkeer van 2 kanten komt.
 • De nu bij de herinrichting noodzakelijk ingeplande passeerstroken zijn niet meer nodig als vrachtauto’s elkaar niet meer hoeven te passeren. Daarmee creëren we meer ruimte voor fiestparkeerplekken.
 • De doorgang en doorstroom van de OV bussen wordt hierdoor gemakkelijker
 • De toegankelijkheid voor vrachtverkeer vanuit het zuiden is nu al beperkt vanwege het eenrichtingsverkeer Nicolaaskerkhof/Agnietenstraat en vanwege de krappe bocht Agnietenstraat-Lange Nieuwstraat waardoor vrachtverkeer langer dan 9 meter daar verboden is.
 • De trillingshinder van zwaar verkeer – een van de meest genoemde problemen in de LN – neemt af

BON benadrukt dat de herinrichting er toe moet leiden dat de maximum snelheid van 30 km zichtbaar en gehandhaafd wordt.

BON pleit voor strenge handhaving van doorrijverbod van autoverkeer op Domplein

Zomer Fair in Kleine Dom

Zoals jullie weten is de participatiespeeltuin in de Lange Nieuwstraat, de Kleine Dom, een speeltuin voor de hele buurt.
Om dit extra te benadrukken organiseren we aanstaande 24 juni een Zomer Fair met en voor de hele buurt.