Verslag buurtoverleg 30 oktober

Onze gastheer, Jelle Schoor van Doenja Dienstverlening maakt gebruik van de gelegenheid om de buurt iets meer te vertellen over het Speeltuingebouw en de speeltuin. Hij is op dit terrein de sociaal makelaar, d.w.z. dat hij probeert de buurtbewoners actiever te maken, zeker nu de speeltuin officieel een participatieve speeltuin geworden is. De speeltuin kan niet draaien zonder de medewerking van ouders en buurtbewoners. Het verzelfstandigen van de speeltuin is zijn opdracht vanuit de gemeente. Belangrijk is wat de ouders en buurtbewoners zelf willen. Inmiddels is op het terrein ook Kinderopvang Het Egeltje gevestigd. Zij vangen kinderen tot 4 jaar op.
Daarna neemt Peter Bennemeer het woord. Hij is namens het BON (Bewonersoverleg Korte- en Lange Nieuwstraat) blij met de opkomst. Er zijn naast de vijf leden van de Bon en de notulist meer dan 40 mensen aanwezig waaronder Philippe van der Laak van de Gemeente Utrecht. Het eerste doel van vanavond is om iedereen te informeren over ontwikkelingen, daarbij is het doel om ideeën op te halen. De BON-leden worden vervolgens voorgesteld.
Peter vertelt dat er de afgelopen jaren regelmatig overleg is geweest tussen het BON, de culturele instellingen (musea), de ondernemersvereniging en de gemeente. In een enquête van twee jaar geleden (40% response) was duidelijk wat de problemen in de straat zijn:

 • Te weinig verkeersveiligheid
 • Trillinghinder
 • Missen van een mooie historische inrichting van de straat

Waar staan we nu:

 • De Korte- en Lange Nieuwstraat zijn door de gemeente tot fietsroute benoemd
 • Er is voor de herinrichting/bestrating 2 miljoen vrij gemaakt
 • In het najaar van 2018 (of eerder) wordt gestart met de werkzaamheden
 • Wat we vanavond doen is de eerste stap in het meedenken van de buurt
 • Er komt overleg met Q-buzz over een andere route voor lijn 2 en de inzet van kleinere elektrische bussen
 • Er lijkt veel mogelijk als de bewoners, de ondernemers en de culturele instellingen het onderling eens zijn

Wat vandaag aan ideeën en vragen wordt opgehaald wordt door het BON meegenomen in het vervolgtraject. Ook op de website kunnen ideeën achtergelaten worden. Eenheid is van belang, niet alle individuele wensen zullen gehonoreerd kunnen worden.

Daarna licht Peter het voorstel nader toe (zie uitgangspunten herinrichting). Een belangrijk punt is de fysieke ruimte in de straat om meer comfort te bieden aan fietsers en voetgangers. Het grote aantal parkeerplaatsen in vooral het zuidelijk deel van de LN staat op gespannen voet met deze wens.
De gemeente heeft 30 parkeerplaatsen gereserveerd in de garage in de ABC straat voor buurtbewoners die een plek op straat inleveren. Een deel van die plaatsen is al bezet.
Aan het eind van zijn betoog, worden de plannen geïllustreerd aan de hand van een schetsontwerp voor de herinrichting die door Liesbeth Rijnja is gemaakt.

Reacties van buurtbewoners:

 • Oppassen dat automobilisten toch niet via het Domplein naar de Lange Nieuwstraat rijden. De mededeling dat er op korte termijn door de gemeente een camera ter controle wordt aangebracht om dit te voorkomen, wordt met enige scepsis ontvangen.
 • Zijn er mogelijkheden voor fietsparkeren in de parkeergarage ABC-straat.
 • Men vraagt zich af of er door de verbouwing van Woudagebouw en Universiteitsmuseum straks parkeerplekken komen voor de historische kameren.
 • Betekent het aanleggen van pleinen bij het Catharijne Convent en het Universiteitsmuseum niet nog meer festivals in de buurt. Het Domplein is plein is al overbelast. Met de gemeente en de musea zal hier verder over gepraat worden, zo licht Peter toe. Marieke van Schijndel van het Catharijne Convent licht toe dat de gemeente constructief overleg voor stelt. Vanuit de zaal wordt gepleit om zo weinig mogelijk evenementen toe te staan.
  Er wordt gewezen op de mogelijkheden van het Nicolaas Kerkhof voor evenementen, daar wonen nauwelijks mensen
 • Wat zijn de mogelijkheden voor meer groen in de straat. Peter licht toe dat in de straat weinig mogelijkheden voor bomen zijn, er liggen veel leidingen en de gemeente wil de lange uitstraling graag vasthouden. Op de pleinen zijn wel mogelijkheden.
 • Er wordt voor gepleit dat er op de pleinen wel gewoon een stoep zichtbaar blijft.
 • Iemand wijst op het vernieuwde Horeca kader, daardoor kunnen er meer mogelijkheden voor horeca in de buurt ontstaan.
 • Niet nog meer terrasruimte voor horeca, merkte een bewoner op. Er is al zoveel in de binnenstad. Oppassen voor teveel toerisme, zoals in Amsterdam.
  Het Centraal Museum overweegt naast het Woudagebouw een café in te richten voor de bezoekers van het Nijntje museum.
 • Is er aandacht voor de grootschalige bevoorrading van de horeca, dus met vrachtauto’s. Peter wijst erop dat de gemeente nadenkt over het gaan rijden met kleinere auto’s en over mogelijkheden om tijdens het lossen de koelinstallaties aan te sluiten op elektriciteit. Daarmee wordt geluidsoverlast veel minder.
 • Graag aandacht voor het kunnen parkeren van vrachtwagens bij de kruispunten Zuilenstraat/Lange Smeestraat en de Hamburgerstraat/Lange Nieuwstraat. Niet door speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens in te richten want dan gaan er buiten de venstertijden ook auto’s parkeren maar door te zorgen dat er voldoende ruimte is.
 • Er is een vraag of de stoepen wel breed genoeg worden, nu er ook auto’s op geparkeerd gaan worden en er rekening gehouden moet worden met de aanwezige Delftse stoepen, veelal voorzien van hekjes of hardstenen paaltjes.
 • Dagopvang in de Catharijne steeg verdwijnt nog dit jaar, daardoor vermindert overlast in de buurt. Ook Victas verdwijn uit de buurt en wordt opgebouwd tot 80 appartementen. Samen met de 58 appartementen in het Wouda gebouw betekent dat nogal wat meer bewoners in de buurt.
 • De Agnietenstraat dreigt bij eenrichtingsverkeer met omdraaien van rijrichting een afvoerputje van de Lange Nieuwstraat te worden. BON ziet het voordeel van een omgekeerde rijrichting waardoor de stoplichten aan het eind van de straat kunnen verdwijnen.
 • Bestaat het risico dat de Agnietenstraat met een andere rijrichting als sluiproute gebruikt gaat worden om het Ledig Erf te omzeilen?
 • Hoe zit het met lijn 2. Peter geeft aan dat de huidige bus te groot is, te zwaar en vaak te hard rijdt waardoor trillinghinder ontstaat. Daarom is er overleg met Q-buzz over inzet van kleine electrische bussen en een alternatieve route waardoor het Domplein niet meer in de route hoeft te vallen.
 • Krijgen taxi’s een vergunning om over het Domplein te rijden, wordt gevraagd. Juist zij rijden vaak te hard, vooral ’s avonds en ’s nachts.
 • Hoe zit het met het huisvuil. Wordt er gedacht aan containers onder de grond.
 • Komen er ook openbare toiletten?

Sytse Koopmans