Resultaat buurtonderzoek

Inleiding:
Het BON (Bewoners Overleg Nieuwstraat) heeft in november 2014 een enquête gehouden onder de bewoners van de Lange Nieuwstraat.
Het doel was om als vertegenwoordigers van de bewoners ┬áeen goed en actueel inzicht te krijgen van de thema’s die de bewoners bezig houden.

Binnen het overleg van het BON is afgesproken dat de uitkomst van de enqu├¬te een belangrijke bron van informatie is, en dat de uitkomst de ‘kompas’ zal zijn van de thema’s die het BON in de komende twee tot drie jaar op zijn agenda zal zetten om actief met gemeente en andere stakeholders te bespreken en met voor bewoners passende oplossingen te komen.

Opzet en methode:

Er is gekozen voor een vragenlijst met gesloten vragen. In totaal zijn aan bewoners 21 verschillende vragen gesteld. De beantwoording van de vragen was opgesplitst in oneens-eens en onbelangrijk-belangrijk. Binnen deze twee richtingen was er de mogelijkheid een nuancering aan te brengen op een schaal van 1-5.

De enquêtes zijn persoonlijk door BON leden verspreid. Na twee weken is er op dezelfde wijze een herinnering verspreid. Bewoners hebben op eigen gelegenheid de ingevulde enquêtes op de daarvoor bestemde adressen ingeleverd. Het respons percentage is uitgekomen op iets meer dan 40% wat wij als BON, zeker in relatie tot onze eerder gehouden enquête , een hoog percentage vinden.

Uitkomsten enquête:

Algemeen

Uit de respons van de enquête kan gesteld worden dat we te maken hebben met een goede spreiding. Hiermee wordt bedoeld dat de ontvangen enquêtes een representatieve spreiding heeft van alle huisnummers en daarmee bewoners in de straat.
Een enkeling heeft aangegeven dat in sommige gevallen een vraag als onduidelijk is ervaren. Dit betreuren wij als BON, danken deze bewoners voor hun terugkoppeling en zullen in de toekomst proberen nog duidelijker te zijn in de formulering van de stellingen en vragen.
Als hoofdconclusie kan met stellen dat de ‘geest’ van de uitkomst is dat voetgangers en fietsers de ruimte moeten hebben en de auto te gast is.

Specifiek

Er zijn een groot aantal thema’s die genoemde hoofdconclusie onderschrijven en waar de straat zeer eensgezind is en het belangrijk vindt dat deze thema’s snel aandacht krijgen en worden opgelost c.q. aangepakt.

Deze thema’s zijn:

1. Trillingshinder
2. Kleine elektrische bussen
3. Geen zwaar verkeer
4. Handhaven snelheid
5. Te hard rijden
6. Bredere stoepen, smallere rijbaan
7. Inrichting die recht doet aan de historische binnenstad

Op basis van de enqu├¬te uitkomst heeft het BON de navolgende vier prioriteiten gekozen die als eerste met gemeente en/of andere stakeholders aan de orde gesteld gaan worden. Dit betekent niet dat andere thema’s die ook een hoge score hadden uit het oog worden verloren. Een aantal van deze thema’s zijn o.i. namelijk (in)direct gerelateerd en zullen of in de gevonden oplossing ook zijn opgelost, of spelen automatisch een rol in de discussie waar tot oplossingen wordt gekomen voor de gekozen prioriteiten.

Gekozen prioriteiten:

1. Handhaven snelheid en te hard rijden. (85% eens-76% belangrijk)
2. Kleine elektrische stadsbussen. (80% eens-75% belangrijk)
3. Geen zwaar verkeer (77% eens-69% belangrijk)
4. Inrichting die recht doet aan historische binnenstad (76% eens-64- belangrijk)

Korte toelichting:

1. De Korte-en Lange Nieuwstraat is een 30KM/H straat. Deze snelheid wordt door nagenoeg niemand gerespecteerd. Met name in de vroege ochtend, avond en het weekend zijn de gereden snelheden onverantwoord en is van handhaving geen sprake.
2. De huidige elektrisch bussen zijn een grote vooruitgang t.o.v. de eerder gebruikte vervuilende dieselbussen. Gezien bezetting en straat belasting (gewicht en trillingshinder) is een nog kleinere versie gewenst.
3. Met zwaar verkeer wordt bedoeld; bus verkeer, en al het andere sterk vervuilende, trillingshinder veroorzakende en te snel rijdende en zwaar vrachtverkeer.
4. De inrichting (bijv. verlichting) van de Lange Nieuwstraat gelijk trekken met de inrichting van de aansluitende straten, op een wijze die recht doet aan de historisch binnenstad.

Er zijn ook een aantal thema’s die de straat lijken te polariseren. Dit zijn o.a. beschikbare parkeerplaatsen, een richtingsverkeer en de uitbreiding van horeca. Het BON heeft zich voorgenomen deze drie punten nader te onderzoeken en te verdiepen, met als gewenste uitkomst een beleid hiervoor te ontwikkelen welke zijn draagvlak zal vinden bij de grote meerderheid van onze straatbewoners.

Slot:

Het BON wil alle bewoners die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen hartelijk bedanken voor hun tijd en inspanning.
Met de verkregen resultaten zijn wij beter in staat de belangen en interesse van bewoners beter te behartigen. Wij zullen u zoals gebruikelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en behaalde resultaten. Indien er nog vragen of opmerkingen zijn n.a.v. de gehouden enquête en gemelde uitkomsten kunt u contact op nemen met Peter Bennemeer via de e-mail, peter.caroline@hetnet.nl

Met vriendelijk groet,
BON

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen