Bon in actie

BON heeft zich in een aantal bijeenkomsten de afgelopen jaren gebogen over de knelpunten die ervaren worden in de Lange Nieuwstraat. Een grote groep bewoners heeft tijdens verschillende informele bijeenkomsten (buurtborrels) vastgesteld dat de veiligheid en de leefomgeving van De Lange Nieuwstraat veel te wensen over laat. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende punten:

    • hoge snelheid van doorgaand verkeer m.n. auto’s als gevolg van het ontbreken van verkeersremmende obstakels en/of onduidelijkheid van de maximale snelheid;
    • parkeeroverlast als gevolg van onduidelijke markeringen. Door fout parkeren is er geen doorgang mogelijk en dit creëert veelvuldig gevaarlijke situaties voornamelijk voor voetgangers en fietsers maar ook voor automobilisten en het openbaar vervoer;
    • grote mate van trillingen veroorzaakt door zwaar verkeer en hoge snelheid (o.a. de bus);
    • ontbreken van voldoende (grote stukken straat zijn slecht verlicht) en in het museumkwartier passende straatverlichting die bijdraagt aan het karakter van de straat
    • ontbreken van groen en lelijke verlichting in de straat.
BON heeft in een aantel keren een gesprek gehad met het Wijkbureau Binnenstad om de gesignaleerde problemen aan te kaarten. Het overleg betrof vooral de overlast van foutief geparkeerde auto’s.
In 2012 en 2014 heeft BON een buurtonderzoeken gehouden onder de bewoners en gebruikers van de Lange Nieuwstraat. De resultaten zijn gebundeld in een rapport.

BON heeft haar geluid laten horen op de Raadsinformatieavond over het ambitiedocument Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar van de Gemeente Utrecht op dinsdag 14 februari 2012. Door de presentatie van dit buurtinitiatief is de gemeenteraad en de wethouder verkeer geattendeerd op onze activiteiten. BON heeft gevraagd om te mogen fungeren als een van de proefprojecten die de gemeente uit wil zetten om de ambities uit het document uit te werken.

BON heeft geregeld overleg met de Dienst Stadsontwikkeling. Daarbij zijn van de gemeente aanwezig M. van Caspel en J.W. van Zeijl. Tijdens de eerste bijeenkomst is  BON uitgenodigd met voorstellen te komen over een mogelijke herinrichting van de Lange Nieuwstraat. BON heeft een aantal uitgangspunten gepresenteerd met een schets hoe het anders zou kunnen.

BON was er bij toen voormalig wethouder De Rijk het werkboek ‘Aantrekkelijk en Bereikbaar Centrum’ aanbood aan de raad. In het werkboek staan de inhoudelijke hoofdlijnen, analyse en ambitie, van het project Openbare Ruimte Centrum. De gemeente wil de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door gebruik, inrichting en beheer beter op elkaar af te stemmen. De komende jaren wil het college 27 miljoen euro investeren in de openbare ruimte van het centrum.

Buurtlunch juni 2013