WKO in de Lange Nieuwstraat

De gemeente Utrecht werkt aan een proefinstallatie warmte-koude opslag (WKO). Op 4 november jl heeft Bon daarover tijdens de buurtborrel informatie (BON WKO presentatie) gegeven. Doel is onderzoeken of WKO systeem een gunstige invloed heeft op bodemverontreiniging. Daarnaast gaat het systeem duurzame energie leveren aan bedrijven en instellingen die zich daarvoor aanmelden. Op dit moment zijn er twee bronnen in de Lange Nieuwstraat aanwezig, een in de Dorstige Harthof en een bij Altrecht. Deze bronnen moeten met elkaar verbonden worden met als gevolg dat de  de straat wordt opengebroken.

Herinrichting

Toen bekend werd dat in het zuidelijk gedeelte van de straat ondergronds een leiding aangelegd ging worden, heeft de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht  in samenwerking met BON geïnventariseerd of een deel van de wensen m.b.t. een herinrichting meegenomen kan worden bij de geplande werkzaamheden. BON heeft zijn uitgangspunten ingebracht een voorstel voor een straatprofiel ingediend. De uitkomsten waren positief en een aantal uitgangspunten van BON is betrokken bij de planvorming.

Voorstel van DSO

  • het betreft het traject  tussen de Korte Smeestraat en de Vrouw Juttenstraat  en wordt bestempeld als proefproject;
  • voorlopig alleen de rijbaan en stoep aan de westelijke zijde her in te richten;
  • de breedte van de rijbaan voor doorgaand verkeer vast te stellen op 5,50 m;
  • de stoep waar mogelijk  te verbreden tot 2,25 m;
  • naast de stoep een multifunctionele zone van 2 m. in te richten om auto’s en fietsen te parkeren, te laden en te lossen, groen of  straatmeubilair te plaatsen;
  • parkeerplaatsen en meters aan oostelijke kant op te heffen;
  • zoveel mogelijk bestaande materialen aanvullen en hergebruiken.

Reactie van BON 

De uitgangspunten  die BON  heeft geformuleerd t.a.v. een volledige herinrichting zijn niet alle in lijn met wat de gemeente Utrecht voorstelt. Zo blijft de Lange Nieuwstraat een route voor doorgaand verkeer en het voorstel om er een straat met eenrichtingsverkeer van te maken komt niet terug in deze plannen. Ook kiest de gemeente voor een ander straatprofiel met een bredere rijstrook (zie tekening)  BON heeft voorgesteld en voor smallere stoepen dan de voorgestelde 2,25m.

Nokia N8 nov '11 146BON heeft het herinrichtingsvoorstel uitgebreid besproken en tussentijds, in gesprekken met de gemeente Utrecht, aanpassingen aangebracht. Hoewel niet alle uitgangspunten zijn verwerkt, is BON van mening dat het herinrichtingsvoorstel voor het traject Korte Smeestraat – Vrouw Juttenstraat goede elementen bevat. Zo zou het verplaatsen van alle parkeervakken naar één zijde veiliger zijn voor fietsers en voetgangers. BON is van mening dat hiermee een begin gemaakt kan worden om de Lange Nieuwstraat veiliger en aantrekkelijker te maken.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de WKO werkzaamheden aanvangen.

Uw mening

Graag willen wij de bewoners en/of ondernemers van de Lange Nieuwstraat zoveel mogelijk betrekken bij het herinrichtingsvoorstel. Het voorwerk is door BON verricht en graag ontvangen wij uw reactie zodat die waar mogelijk meegenomen kunnen worden in het eindvoorstel. Uw reactie is dan ook van grote waarde en hartelijk welkom.

BON!